Cập Nhật Thông Tin Mục Vụ:

Tờ Thông Tin Mục Vụ Mới Nhất 2017:

newanimatedThông Tin Mục Vụ 150 – ngày 23 tháng 4

newttmvlogo

2016: Lịch Sinh Hoạt Cộng Đoàn Calendar Năm 2016 PDF:

Năm 2015:
ttmv62 –ttmv61 –ttmv55 –ttmv60 –ttmv59 –ttmv58 –ttmv57 –ttmv56 –ttmv54 –ttmv53

Đơn Gia Nhập Cộng Đoàn (click here)

Kỷ Yếu 30 Năm Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance